top of page

PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens Rockfield Real Estate B.V. is de beheerder van de website www.Rockfield.nl. Uw persoonsgegevens worden door Rockfield Real Estate B.V. gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses.

Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens wellicht opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Volledigheidshalve merken wij op dat Rockfield Real Estate B.V. als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt aangemerkt. Waar in dit privacy statement wordt gerefereerd aan Rockfield Real Estate B.V., wordt hieronder verstaan: Rockfield Real Estate B.V. en haar groepsmaatschappijen (Rockfield Property Management BV). Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Rockfield Real Estate B.V. worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Rockfield Real Estate B.V. verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven telefoonnummer, e-mail adres, naam, huisadres, reacties, interesses en voorkeuren). Rockfield Real Estate B.V. verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Rockfield Real Estate B.V. behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt. Antecedentenonderzoek Rockfield Real Estate B.V. maakt u er op attent dat zij bij een verzoek tot huren, ter beoordeling van een eventueel financieel risico, een credit-check mag uitvoeren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Daarnaast raadpleegt Rockfield Real Estate B.V. gebruik van het Kansen- & Klachtenregister, waarin ongewenst huurdergedrag zoals woonfraude, huurfraude, oneigenlijk gebruik gehuurde en overlast, wordt vastgelegd. Ongewenst huurdergedrag wordt door Rockfield Real Estate B.V. ook gemeld in het Kansen & Klachtenregister. Gekwantificeerde gegevens Daarnaast houdt Rockfield Real Estate B.V. bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Rockfield Real Estate B.V. of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Rockfield Real Estate B.V. het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Rockfield Real Estate B.V. de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen. Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zogenaamde cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.Rockfield.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.Rockfield.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt). De partners waar Rockfield Real Estate B.V. mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Rockfield Real Estate B.V. is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving. Cookies Rockfield Real Estate B.V. gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website van www.rockfield.nl. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online dienstverlening vanuit Rockfield Real Estate B.V. aan haar (online) klanten gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke meetgegevens te achterhalen worden indirecte (3e partij) cookies gebruikt die u zelf, desgewenst, in uw browser en / of internetinstellingen kunt activeren en /of deactiveren; het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie. Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw browser en / of internetinstellingen activeren en /of deactiveren. Indien directe cookies in uw browser “uit” staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de website www.Rockfield.nlu als bezoeker / klant biedt. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internetinstellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, www.Rockfield.nl, en diensten beperken. Doeleinden van de gegevensverwerking Rockfield Real Estate B.V. verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwerkt Rockfield Real Estate B.V. de gegevens voor algemeen relatiebeheer evenals interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Rockfield Real Estate B.V. deze heeft verkregen. In geen geval zal Rockfield Real Estate B.V. uw persoonsgegevens aan derden (zijnde personen of ondernemingen buiten Rockfield Real Estate B.V.) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming. Rockfield Real Estate B.V. draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Informatie en rechten met betrekking tot gegevens U kunt Rockfield Real Estate B.V. laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Rockfield Real Estate B.V. Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Rockfield Real Estate B.V. verwerkt worden, kunt u uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen.

bottom of page